جمع آوری توزیع پذیر با اسکریپی کنترلر

داستان مهاجرت به اسکریپی: ما قبل از اسکریپی، انجینی را برای جمع آوری استفاده میکردیم که از PHP قدرت گرفته و از پایه توسط تیم فنی دیتاک توسعه داده شده بود. با توجه به حیاتی شدن جمع آوری اطلاعات و زیاد شدن تعداد کراولرها و رشد نمایی دیتایی که وارد مجموعه می شد، مدیریت این …

بیشتر بخوانید